Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się na obszarze obiektu użyteczności publicznej nie byłoby możliwe bez zespołu urządzeń przeciwpożarowych. Nieodłącznym jego elementem jest oświetlenie awaryjne, które ma za zadanie zapewnić odpowiednią widoczność oraz wskazać właściwą drogę ewakuacji z budynku. Niezbędnym jest zatem utrzymanie oświetlenia awaryjnego w odpowiedniej kondycji tak, by na wypadek wystąpienia zagrożenia zadziałało zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Fot. 1. Budynek COMARCH, Kraków Fot. 1. Budynek COMARCH, Kraków

Obowiązujące akty prawne dotyczące samoczynnie załączającego się zasilania awaryjnego oraz wytyczne dotyczące zakresu jego stosowania, wymagają od właściciela, bądź użytkownika budynku, poddawania urządzeń przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), urządzenia przeciwpożarowe, w tym także oświetlenie awaryjne, winny podlegać przeglądom technicznym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Fot. 2. Rondo Czyżyńskie − przejście
podziemne, Kraków Fot. 2. Rondo Czyżyńskie − przejście podziemne, Kraków Fot. 3. Montaż oprawy oświetleniowej Fot. 3. Montaż oprawy oświetleniowej

Przeglądy techniczne, konserwacje oraz wszelakie testy sprawdzające poprawność działania oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę lub osobę posiadającą do tego odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z literą prawa taki podmiot musi charakteryzować się niezbędnym doświadczeniem i przeszkoleniem w zakresie wykonywanych czynności, znajomością instrukcji i zasad działania urządzeń oraz dostępem do niezbędnych narzędzi, pozwalających w sposób kompletny przeprowadzić prace serwisowe. Idealnym rozwiązaniem na tej płaszczyźnie jest skorzystanie z usług firmy będącej autoryzowanym Sp. z o.o. Dzięki kompleksowej wiedzy w przedmiocie opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących rozproszonych oraz systemów z centralnym źródłem zasilania, zespół specjalistów TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych z zapisami prawnymi i normatywnymi. Realizowane usługi każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac. Wykonywanie przeglądów technicznych przedstawia obraz stanu całości systemu, jednak nie jest wystarczające by zapewnić prawidłowe działanie wszystkich elementów wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, niezbędne jest dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, które pozwalają na utrzymanie wszystkich urządzeń w stuprocentowej sprawności, a tym samym gwarantują zadziałanie na wypadek wystąpienia zagrożenia.
W przypadku stosowania systemów monitorujących oprawy oświetlenia awaryjnego, należy mieć na względzie zapisy normatywne PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia awaryjnego”, w myśl których użytkownik zobligowany jest do założenia dziennika zdarzeń. W dzienniku tym powinny znajdować się zapisy o okresowych przeglądach wraz zakresem prac, wykazem wszystkich zaobserwowanych uszkodzeń, nieprawidłowej pracy któregokolwiek z elementów składowych systemu, jak również zapisy o działaniach podjętych w celu podjętych wyeliminowania nieprawidłowości.

 

Fot. 4. Multifunkcyjna oprawa ONTEC S Fot. 4. Multifunkcyjna oprawa ONTEC S

Dziennik powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych i kontrolowany przez użytkownika. Spełnienie wszystkich ww. aspektów, regularność w wykonywaniu przeglądów i konserwacji, a także profesjonalne wsparcie ze strony Zespołu Serwisowego, przyczynia się do wieloletniego okresu niezawodnej pracy produktów TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., a tym samym zapewnia bezpieczeństwo obiektów i ewakuowanych osób.

Rafał Krzyżanowski

 

 

Więcej na temat: