Wiedza o rzeczywistym przebiegu tras instalacji podziemnych dla wielu przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno fabryk, firm dystrybucyjnych, serwisowych a także wykonawczych. Dlatego też, zestawy lokalizacyjne używane do trasowania instalacji podziemnych powinny pewnie i precyzyjne lokalizować infrastrukturę podziemną. Dodatkowo muszą dawać pewność osobie trasującej kabel czy rurę, że nawet w obszarach o dużym zagęszczeniu instalacji podziemnych będzie on w stanie pewnie zidentyfikować „własną” instalację.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Zestawy lokalizacyjne vLoc3-5000 i vLoc3-PRO są szczytowym osiągnięciem konstruktorów w dziedzinie elektromagnetycznych lokalizatorów uzbrojenia podziemnego. Urządzenia te wyposażone są w funkcje do bardzo pewnej identyfikacji „własnej” linii tj. Signal Select™ i Signal Direction, w funkcje sygnalizującą zakłócenia pola elektromagnetycznego w czasie rzeczywistym i wewnętrzny odbiornik GPS. Dane pomiarowe i współrzędne GPS można zapisać w pamięci odbiornika i przesłać do dalszej analizy, albo za pomocą bezpłatnej aplikacji smartfonowej VM-MAP, gdzie można wysłać dane bezpośrednio do chmury i tworzyć mapy w czasie rzeczywistym.

Odbiornik wyposażony jest w szeroki zakres częstotliwości roboczych – od 16 Hz do 200 kHz, oraz tryby pasywne Power, 50Hz, Radio i CP (prąd ochrony katodowej).

Lokalizatory serii vLoc3 są również standardowo wyposażone w funkcje SD (Signal Direction) i SiS (Signal Select™) umożliwiające pewną identyfikację lokalizowanych przewodów w gęstej infrastrukturze podziemnej.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Funkcja Signal Select® / Signal Direction - unikalna funkcja rozpoznawania kierunku prądu sygnałowego wysyłanego z generator, wg. tzw. Reguły Lenza (reguła „lewej ręki”) służy do bardzo pewnej identyfikacji „własnej” instalacji.; mierzy kierunek prądu w instalacji, do której jest podłączony generator galwanicznie oraz kierunek prądu w instalacjach, w których nastąpiła indukcja sygnału).

Uwaga: Reguła Lenza („Reguła lewej ręki”)- prąd zaindukowany /w obcych instalacjach/ ma kierunek przeciwny do kierunku prądu który go wytworzył.

W większości przypadków funkcja rozpoznawania kierunku przepływu sygnału pozwala na identyfikację lokalizowanej linii pośród innych instalacji (znak „plus” wyświetlany z lewej strony ekranu i strzałka wskazująca kierunek „w przód” na tarczy kompasu w prawym górnym rogu ekranu).

Prąd powrotny płynący w sąsiednich instalacjach w kierunku do uziomu i dalej do generatora, w większości przypadków rozpoznawany jest jako sygnał o fazie przeciwnej symbolizowanej znakiem „minus” wyświetlanym z lewej strony ekranu i strzałką kompasu skierowaną „do tyłu”.

Oprócz klasycznego ekranu lokalizacji (obrazy ekranów poniżej), odbiorniki serii vLoc3 dodatkowo oferują trzy alternatywne ekrany, umożliwiające analizę odbieranych sygnałów z różnych perspektyw: ekran naprowadzania wektorowego, pozwalający określić położenie i głębokość ułożenia instalacji bez konieczności znajdowania się dokładnie nad lokalizowanym przewodem, ekran widoku z góry, na którym wyświetlany jest obraz rzutu pionowego instalacji na płaszczyznę ziemi, ekran analizy pola pozwalający ocenić stopień odkształcenia pola elektromagnetycznego i zarazem wiarygodność pomiaru na podstawie różnicy wskazań lokalizacji w trybie szczytowym i zerowym, a także nowy graficzny ekran lokalizacji sondy sygnałowej ze strzałkami naprowadzającymi w kierunku sondy, nawet jeśli sonda jest zorientowana pionowo.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

1. Ekran naprowadzania wektorowego

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji
 1. Wybrana częstotliwość
 2. Prąd sygnałowy
 3. Odległość do namierzanego celu wzdłuż osi pionowej
 4. Odległość do namierzanego celu wzdłuż osi poziomej
 5. Skala (regulowana przyciskami +/- )
 6. Widok namierzanego celu z góry
 7. Widok przekroju podłoża z wektorem prowadzącym od podstawy lokalizatora do namierzanego celu.

2. Ekran widoku z góry

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Na ekranie widoku z góry wyświetlany jest obraz rzutu pionowego instalacji na płaszczyznę ziemi, jaki można by zobaczyć patrząc z góry, gdyby ziemia była przezroczysta. Gdy namierzana linia znajduje się dokładnie w środku ekranu równolegle do krawędzi bocznych ekranu, lokalizator znajduje się dokładnie nad nią i wskazuje kierunek ułożenia instalacji.

 1. Odczyt głębokości i wartości prądu sygnałowego.
 2. Wybrana częstotliwość
 3. Linia docelowa
 4. Margines pewności (im bliżej linii docelowej znajdują się linie ograniczające margines, tym większa pewność lokalizacji).
 5. Strzałka wskazuje kierunek, w którym należy się przemieszczać, by dojść do linii docelowej. Strzałka wyświetlana jest tylko wtedy, gdy namierzany cel znajduje się stosunkowo daleko od lokalizatora.

3. Ekran analizy pola

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Ekran analizy pola używany jest do analizowania kształtu pola elektromagnetycznego w danym miejscu. Analiza pozwala użytkownikowi ocenić wiarygodność lokalizacji i wyników pomiaru parametrów (głębokości i prądu). Na ekranie wyświetlane są jednocześnie następujące wykresy: odpowiedź szczytowa, odpowiedź zerowa.

W przypadku pól nieodkształconych, maksimum odpowiedzi szczytowej znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, co minimum odpowiedzi zerowej i kształty obu odpowiedzi rozkładają się symetrycznie po obu stronach linii środkowej. Rysunek poniżej przedstawia lekko odkształcone pole elektromagnetyczne wokół lokalizowanej linii.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Lokalizatory serii vLoc3 jako pierwsze w „branży” wprowadzają 4 funkcje „Ostrzeżeń” pojawiających się na ekranie w czasie rzeczywistym (jak pokazano na rysunku obok).

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Przesterowanie (Signal Overload)
Ostrzeżenie o przesterowaniu pojawia się wtedy, gdy poziom odbieranego sygnału przekracza zakres odbiorczy lokalizatora. Sytuacje takie nie występują często. Zazwyczaj zdarzają się, jeśli odbiornik pracuje bardzo blisko transformatora elektroenergetycznego, albo znajduje się za blisko generatora sygnału pracującego w trybie indukcyjnym. Niewielkie oddalenie się od źródła sygnału może problem rozwiązać. Przesterowanie odbiornika nie uszkadza przyrządu.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Płytko ułożony kabel (Shallow Cable)
Ostrzeżenie informuje, że odbiornik wykrył kabel, który prawdopodobnie znajduje się na głębokości mniejszej niż 15 cm. Należy zachować ostrożność.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Nadmierne kołysanie (Swing Alert)
Ostrzeżenie informuje, że użytkownik nadmiernie kołysze odbiornikiem na boki, co może skutkować błędnymi odczytami. Przemieszczając odbiornik z boku na bok podczas lokalizacji należy starać się utrzymać odbiornik w pionie. Wówczas dokładność lokalizacji jest lepsza.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Linia napowietrzna (Overhead cable)
Ostrzeżenie informuje, że odbierany jest sygnał promieniujący z obiektów znajdujących się powyżej odbiornika, np. z linii napowietrznych.

Symbolom ostrzeżeń wyświetlanym na ekranie towarzyszy dźwięk i wibracja uchwytu odbiornika, chyba że zmieniono ustawienia sprzętu (zobacz narzędzie MyLocator3 w dalszej części instrukcji). Poszczególne rodzaje ostrzeżeń można również wyłączyć w menu użytkownika.

Podziemne trasy kabli i rur - nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji

Zestawy serii vLoc3 przy użyciu ramki A-Frame umożliwiają także punktową lokalizację uszkodzeń powłok kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, stalowych rur gazowych lub preizolowanych rur ciepłowniczych. Ramka A-Frame lokalizuje zwarcia doziemne do rezystancji uszkodzenia 2MΩ metodą niskonapięciową, nieniszcząca kabli. Dokładność lokalizacji miejsca uszkodzenia do 50 mm.

Dowiedź się więcej i pobierz karty katalogowe:
vLoc3-5000-FF-karta-katalogowa
vLoc3-Pro-FF-karta-katalogowa

Zapraszamy do kontaktu z firmą Megger:
Megger Sp.z o.o.
ul. Słoneczna 42A
05-500 Stara Iwiczna
tel. 22 2 809 808
pl.megger.com

Przygotował mgr inż. Marek Jędrzejak